logo
Ban kiểm tra
PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh Khoa CNTT, Trường ĐH Thủy Lợi
TS. Lê Văn Tường Lân Khoa CNTT, Trường ĐH KH, ĐH Huế
PGS.TS. Võ Đình Bảy Khoa CNTT, Trường ĐH HUTECH
PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình Trường CNTT&TT, ĐH BKHN